Russia, Syria can start work to rebuild Syrian economy, says Putin